rapid-home-1.jpg
contributiereglement

contributiereglement

Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN

GHC Rapid:

Hockeyvereniging Rapid gevestigd te Gorinchem.

Lid:

Natuurlijk persoon die aan activiteiten van GHC Rapid deelneemt.

Contributie:

De jaarlijkse bijdrage welke een lid conform de statuten van GHC Rapid moet betalen.

Bestuur:

Bestuur van GHC Rapid.

Ledenadministratie:

Het orgaan dat namens het bestuur belast is met het verwerken van aanmeldingen en opzeggingen van lidmaatschappen, met het verwerken van wijzigingen in gegevens van leden.

Verenigingsjaar:

1 juli tot en met 30 juni

ALV:

De algemene ledenvergadering van GHC Rapid.


Artikel 2 TOEPASSINGSGEBIED EN INWERKINGTREDING

2.1 Dit reglement is, met inachtneming van de statuten van GHC Rapid, van toepassing op alle leden en begunstigers van GHC Rapid.

2.2 Dit reglement treedt in werking op 10 september 2013.


Artikel 3 AANMELDEN LIDMAATSCHAP

3.1 GHC Rapid gebruikt een online aanmeldingsformulier. Dit is in te vullen via de website van GHC Rapid (www.rapidmills.nl).

3.2 Men kan uitsluitend lid worden door het volledig ingevulde aanmeldingsformulier uit te printen, te ondertekenen en te retourneren aan de ledenadministratie van GHC Rapid. Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

3.3 Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft de aanvrager tevens te kennen dat hij akkoord gaat met de bepalingen van dit reglement, dat ter inzage is op de website van GHC Rapid.

3.4 Binnen een maand na de indiening van het aanmeldingsformulier ontvangt de aanvrager van of namens het bestuur een ontvangstbevestiging per email of brief en informatie over plaatsing op een wachtlijst of over plaatsing in een team/groep. De aanmelding is pas officieel na deze ontvangstbevestiging.

3.5 Het bestuur kan de toetreding van een lid met redenen omkleed weigeren.

3.6 De aanvrager is contributie verschuldigd vanaf de dag waarop de aanvrager kan deelnemen aan de activiteit(en) van GHC Rapid.


Artikel 4 LIDMAATSCHAP

4.1 Elk verenigingsjaar worden in de ALV de lidmaatschapscategorieën vastgesteld. Voor iedere lidmaatschapscategorie kan een ander contributiebedrag zoals bedoeld in artikel 5 van dit reglement worden vastgesteld.

4.2 Het bestuur bepaalt, met inachtneming van de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), welke lidmaatschapscategorie van toepassing is op een lid.

4.3 Leden die op grond van artikel 7 van dit reglement te laat zijn met betalen kunnen geen enkele aanspraak maken op de gebruikelijke faciliteiten die aan het lidmaatschap verbonden zijn.

4.4 Leden dienen adreswijzigingen en wijzigingen in (bank)rekeningnummers per omgaande aan de ledenadministratie door te geven. Eventuele kosten die door GHC Rapid moeten worden gemaakt om veranderde gegevens te achterhalen kunnen op het desbetreffende lid worden verhaald.


Artikel 5 CONTRIBUTIE EN  INSCHRIJFGELD

5.1 Onder contributie wordt verstaan de jaarlijkse bijdrage welke een lid conform de statuten van GHC Rapid moet betalen. Jaarlijks zal door de ALV de contributie voor het daaropvolgende verenigingsjaar worden vastgesteld.  De contributiebedragen worden op de website van GHC Rapid gepubliceerd.

5.2 Onder inschrijfgeld wordt verstaan de eenmalige bijdrage die iemand is verschuldigd op het moment van lid worden van GHC Rapid. In geval van herintreden is een lid geen inschrijfgeld meer verschuldigd. De hoogte van het inschrijfgeld wordt door de ALV vastgesteld.

5.3 Voor diegenen die gedurende het verenigingsjaar lid worden geldt dat zij de volledige contributie zijn verschuldigd, indien zij lid worden vóór 1 januari van dat verenigingsjaar. Worden zij lid na 1 januari van dat verenigingsjaar dan is slechts de helft van de conform het eerste lid van dit artikel vastgestelde contributie verschuldigd.

5.4 Indien de persoonlijke omstandigheden (blessures langer dan zes maanden, zwangerschap) van een lid daartoe aanleiding geven, dan kan uitsluitend het bestuur van de vereniging toestemming geven tot afwijken van het door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributiebedrag. Een verzoek hiertoe moet door het betreffende lid schriftelijk worden aangevraagd bij de secretaris van de vereniging met duidelijke opgave van reden(en), waar mogelijk aangevuld met een vorm van bewijs.

5.5 Alvorens een lid beroep doet op het gestelde in 5.4, dient een lid eerst te voldoen aan de volledige betalingsverplichtingen geldend voor het betreffende seizoen. Indien het bestuur de persoonlijke omstandigheden erkent, zal deze overgaan tot (gedeeltelijke) restitutie.

5.6 Een toegekende restitutie kan nooit meer zijn dan de KNHB bijdrage die afgedragen dient te worden behorend bij het voor het lid van toepassing zijnde lidmaatschapscategorie.

5.7 De toegekende niet-speelperiode (met eventueel aangepast contributietarief) gaat na afloop van de afgesproken niet-speelperiode automatisch over in een gewoon lidmaatschap volgens de contributiecategorie, zoals die bestond voor de niet-speelperiode.

5.8 Persoonlijke omstandigheden (5.4) van een lid, die aanleiding geven tot een tijdelijk niet-speel periode gedurende een verenigingsjaar, geven nooit automatisch recht op vrijstelling of gedeeltelijke betaling van inschrijfgeld en andere door de algemene ledenvergadering vastgestelde financiële bijdragen.


Artikel 6 WIJZE VAN BETALING

6.1  De contributie dient te worden betaald door middel van automatische incasso. Een lid machtigt gelijktijdig met zijn aanmelding GHC Rapid om doorlopend contributie, zoals bedoeld in artikel 5 lid 1, en éénmalig het inschrijfgeld, zoals bedoeld in artikel 5 lid 2, te incasseren.

6.2  De contributie wordt in twee gelijke termijnen, te weten eind september en eind november, automatisch afgeschreven van de bank- of girorekening van het lid of de ouders/verzorgers van het lid. De nota met het totaal verschuldigde contributiebedrag, inclusief eventueel te betalen inschrijfgeld en andere door de ALV goedgekeurde bijdragen, wordt voor de eerste incassoronde verstuurd naar de leden. Voor een lid dat deelneemt aan de zaalhockeycompetitie en voor een lid dat zich gedurende het seizoen inschrijft wordt de contributie in één aparte incassoronde geïnd.

6.3 Indien, om welke reden dan ook, een automatische incassopoging van de door het lid of de ouders/verzorgers van het lid opgegeven rekening niet mogelijk blijkt, zal GHC Rapid binnen één maand nogmaals een incassoronde uitvoeren, teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn contributieverplichtingen te voldoen.

6.4 Een aantal leden betaalt de contributie, inclusief eventueel andere door de ALV goedgekeurde bijdragen, nog door middel van eigen bank/giro-overschrijving. Zij ontvangen daartoe aan het begin van het seizoen de betreffende nota. Zij dienen het volledig verschuldigde contributiebedrag uiterlijk vòòr de op de nota aangegeven vervaldatum te voldoen.

6.5 Mochten er omstandigheden zijn waardoor een betalingsregeling is gewenst, dan kan het lid contact opnemen met de penningmeester. Dit dient wel te gebeuren voordat de betalingstermijn van de contributie is verlopen. De penningmeester beslist of en welke betalingsregeling wordt toegepast.


Artikel 7 TE LATE BETALING

7.1 Na het verstrijken van de vervaldatum zonder dat betaling van de contributie en eventuele administratiekosten heeft plaatsgevonden, is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim.    

7.2 Aan leden die op 1 januari van enig verenigingsjaar nog niet aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan wordt een aanmaning verzonden. De verschuldigde contributie wordt dan alsnog verhoogd met een boete van € 25,00. Voor leden die nog door middel van eigen bank-/giro overschrijving betalen, is deze datum vastgesteld op 1 december.

7.3 Leden die op 1 februari van enig verenigingsjaar nog niet aan hun contributieverplichting hebben voldaan worden met onmiddellijke ingang geschorst door het bestuur. Betrokken leden zijn pas weer speelgerechtigd en mogen pas weer aan de activiteiten van G.H.C. Rapid deelnemen, wanneer zij aan hun contributieverplichtingen, inclusief verhoging door boete, hebben voldaan. Voor leden die nog door middel van eigen bank-/giro overschrijving betalen, is deze datum vastgesteld op 1 januari.

7.4 Leden die op 1 juni van enig verenigingsjaar nog steeds niet aan hun contributieverplichting en eventuele administratiekosten, boetes en andere financiële verplichtingen hebben voldaan, worden door het Bestuur geroyeerd met daarbij in achtneming van het terzake bepaalde in de statuten. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het verenigingsjaar. Derhalve blijft de contributie en t eventuele administratiekosten, boete, en andere financiële verplichtingen verschuldigd.

7.5 Royementen door GHC Rapid zullen onverwijld aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond worden gemeld, hetgeen betekent dat geroyeerde leden ook daar tot royement zullen worden voorgedragen.

7.6 Na schorsing conform lid 3 van dit artikel kan het bestuur de vordering uit handen geven. In dat geval komen voorts de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 20% van het te incasseren bedrag of wanneer de werkelijke kosten hoger zijn op de feitelijk gemaakte kosten, naast de boete zoals genoemd in artikel 7 lid 2.


Artikel 8. OPZEGGING LIDMAATSCHAP

8.1 Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk. Opzeggingen dienen te worden gericht aan de ledenadministratie.

8.2 Opzegging dient te geschieden voor 1 mei van het lopende verenigingsjaar. Binnen 3 weken na opzegging ontvangt het lid een bevestiging. Uitsluitend na ontvangst van deze bevestiging is de opzegging definitief.

8.3 Opzegging gedurende het verenigingsjaar is niet mogelijk en een lid blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij persoonlijke omstandigheden hier aanleiding toe geven. Hiervoor wordt verwezen naar artikel 5.4 t/m 5.8.

8.4 Een opzegging die niet tijdig heeft plaatsgevonden, doet het lidmaatschap doorlopen tot het einde van het volgende verenigingsjaar.

8.5 In de schriftelijke opzegging dient de volledige naam en geboortedatum te worden vermeld. Desgewenst kan worden aangegeven wat de reden van opzegging is.

8.6 Indien niet aan de hiervoor gestelde voorwaarden (8.1 tot en met 8.5) voor beëindiging van het lidmaatschap van de GHC Rapid is voldaan, kan de opzegging niet worden gehonoreerd en geldt die opzegging als niet gedaan. Alsdan is contributie voor het nieuwe hockeyseizoen verschuldigd.


Artikel 9 HARDHEIDSCLAUSULE

9.1 Het bestuur beslist in geval van geschil in voorkomende gevallen.

9.2 Geschillen kunnen aanhangig gemaakt worden bij de secretaris van het bestuur van GHC Rapid. Binnen zes weken na ontvangst, deelt het bestuur haar besluit mede aan het lid.


Artikel 10 REGLEMENTSWIJZIGING

Dit reglement kan alleen worden gewijzigd en opnieuw vastgesteld door de ALV met een gewone meerderheid van stemmen.