rapid-home-1.jpg
sociaal veilig hockeyklimaat

sociaal veilig hockeyklimaat

Vertrouwenspersoon

Steeds meer instellingen, scholen en verenigingen worden gevraagd wat te doen indien kinderen minder vriendelijk met elkaar omgaan. Ook Rapid dient meer en meer antwoord op deze vraag te geven. Mede vanuit de KNHB is gepromoot om een "pestprotocol” binnen de vereniging te hebben. Wij hebben als bestuur hier gehoor aan willen geven. Voor ouders, begeleiders, maar met name voor coaches binnen Rapid, is het raadzaam hier nota van te nemen. Klik hieronder op het kopje ' Pest protocol GHC Rapid', voor de wijze hoe Rapid zich op wenst te stellen m.b.t. pesten tussen kinderen onderling, binnen een team, dan wel binnen de vereniging als geheel. 


Mocht u om welke reden dan ook noodzaak voelen iets over Rapid of haar leden te bespreken met een vertrouwenspersoon dan kunt u de gegevens vinden via De Club (zie het menu bovenaan de website of klik door op De Club). Mocht er aanleiding toe zijn dan kan de vertrouwenspersoon op anonieme wijze met het Bestuur in contact treden of andere stappen adviseren.

Zie onze 'Rapid Rules' waarop de met elkaar gemaakte afspraken staan, zodat we samen werken aan een prettige (sport-)sfeer op onze vereniging.


Pest protocol GHC Rapid


Dit PESTPROTOCOL heeft als doel:


" Alle (jeugd)leden moeten zich in onze hockeyvereniging veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen”


Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen (jeugd)leden, coaches, trainers en ouders, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken!

Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle (jeugd)leden in de gelegenheid om met veel plezier naar onze hockeyvereniging te gaan!


Pesten op de hockeyvereniging

Pesten komt helaas op iedere sportvereniging voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze hockeyvereniging serieus willen aanpakken.

Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

 • Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: gepeste (jeugd)leden, pesters en de zwijgende groep daar omheen, coaches, trainers, teammanagers (managers) en de ouders.
 • De hockeyvereniging moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde is, zal nadrukkelijk worden afgesproken hoe we in teamverband met elkaar omgaan. d.
 • Als pesten zich voordoet, moeten trainers, coaches, managers en Commissie Hockey Technische Zaken (CHTZ) (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en stelling kunnen nemen.
 • Wie pesten constateert wordt geacht dit te melden. In eerste instantie aan de trainer, coach en/of manager van het team. Het lijnhoofd moet van deze melding op de hoogte worden gebracht.
 • Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het gewenste resultaat oplevert dan is de inschakeling van een vertrouwenspersoon mogelijk. Ook is het mogelijk direct bij het constateren van een pestgeval dit voor te leggen bij een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en de CHTZ adviseren.
 • Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de hockeyvereniging over een directe aanpak. Hiervoor verwijzen we naar het Huishoudelijk Reglement van de hockeyvereniging en in het bijzonder naar artikel 8.
 • Jaarlijks wordt in de CHTZ en in het Bestuur aandacht besteed aan dit onderwerp


Wat is pesten? 

Onder pesten wordt verstaan: 'Het langdurig uitoefenen van geestelijk en/of lichamelijk geweld door een persoon of een groep tegen een eenling die niet in staat is om zich te verdedigen'.


Nu zal je vaak denken dat is geen pesten, ze plagen elkaar maar wat. Wanneer is het geen plagen meer maar heb je het over pesten? Men spreekt van plagen als mensen aan elkaar gewaagd zijn. De ene keer doet de ene wat, de volgende keer doet de ander iets terug. Het is een spel. Plagen is lang niet altijd leuk, maar plagen is nooit bedreigend of grof.


Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

 • Altijd een bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen.
 • Zogenaamde leuke opmerkingen maken over een teamgenoot.
 • Een teamgenoot voortdurend ergens de schuld van geven.
 • Beledigen.
 • Voortdurend opmerkingen maken over kleding of anderszins
 • Isoleren en negeren.
 • Buiten de hockeyvereniging opwachten, schelden, slaan of schoppen.
 • Op weg naar huis achterna rijden.
 • Naar het huis van de gepeste gaan.
 • Bezittingen afpakken.
 • Schelden of schreeuwen.
 • Pesten via social media of mail.

Trainers, coaches, managers en ouders moeten alert zijn op de manier waarop (jeugd)leden met elkaar omgaan en duidelijk stelling nemen wanneer bepaalde gedragingen hun norm overschrijden.


Hoe gaan wij bij Rapid met pesten om?

· In eerste instantie laten wij ons leiden door het gezegde ‘voorkomen is beter dan genezen’.

· Dat doen we door de methodiek van het positief coachen te volgen en te stimuleren. Coaches en trainers zullen ongewenst gedrag direct bespreekbaar maken, in eerste instantie alleen met direct betrokkenen.

· Mocht pestgedrag toch een serieus probleem worden dan nemen wij dat binnen de vereniging hoog op en zal dit aangepakt worden.

· Een effectieve manier om pesten te stoppen of binnen de perken te houden, is het afspreken van regels voor de (jeugd)leden.

· De gewenste omgangsvormen zullen in de vorm van een aantal do’s en dont’s aan het begin van elk verenigingsjaar naar alle (jeugd)leden uit de teams worden uitgereikt door de coach en gemaild naar de ouders

· Onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in het team, aanpak van ruzies etc. kunnen aan de orde komen.Dit zal veelal door de coach of manager besproken moeten worden.

· Het voorbeeld van de trainers, coaches, managers en de ouders is van groot belang. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar uitgesproken. Agressief gedrag van trainers, coaches, managers, ouders en de (jeugd)leden wordt niet geaccepteerd. Trainers, coaches, managers, ouders en (jeugd)leden horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke gedragingen.


Belangrijke uitgangspunten bij het hanteren van het pestprotocol.

Een belangrijk uitgangspunt is dat het inschakelen van de trainer, coach of manager niet wordt opgevat als klikken. Vanaf de benjamins brengen we (jeugd)leden dit al bij:


"Je mag niet klikken, maar……als je wordt gepest of als je ruzie met een ander hebt en je komt er zelfniet uit dan mag je hulp aan de trainer(coördinator), coach of manager vragen. Dit wordt niet gezien als klikken”.
Dit geldt natuurlijk ook voor de ouders van alle (jeugd)leden.

Een tweede uitgangspunt is dat een mede (jeugd)lid ook de verantwoordelijkheid heeft om het pestprobleem bij de trainer, coach of manager aan te kaarten. Alle (jeugd)leden zijn immers verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep.

De hockeyvereniging en het gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Dit neemt niet weg dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat ouders naar de hockeyvereniging komen om eigenhandig een probleem voor hun kind op te komen lossen. Samen met de trainer, coach, manager, vertrouwenspersoon of lijnverantwoordelijke wordt naar een oplossing gezocht en wordt actie ondernomen.